Bộ luật, luật, nghị định, thông tư – Hợp tác quốc tế